คอร์สออนไลน์ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน"

คุณสมบัติสินค้า:

รู้หลักการวางรากฐานให้ธุรกิจ สู่การเชื่อมโยงความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารให้เข้มแข็ง สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ลด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

หมวดหมู่ : คอร์สออนไลน์

Share

คอร์สออนไลน์ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน
เรียนรู้หลักการวางรากฐานธุรกิจ เชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้เข้มแข็ง

 
เพิ่มศักยภาพธุรกิจ 200% และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถรอดพ้นทุกวิกฤติ ด้วยระบบบริหารที่ดี มีกระบวนการที่สร้างคุณค่า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สูตรลับการบริหารจัดการ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" พร้อมแนะนำเครื่องมือ แบบฟอร์ม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ถอดบทเรียนจาก อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 15 ปี เพราะการบริหารธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่ความบังเอิญ !!! แต่เป็นเรื่องของความตั้งใจเรียนรู้ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หาหลักการที่ดี แล้วนำสู่การปฏิบัติ 

ภาพรวม 9 บทเรียนสุดเข้มข้น

บทที่ 1 วิธีคิดที่ถูกต้อง สู่การบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การลงมือทำ
บทที่ 3 ผู้นำต้องมองภาพรวมให้ออก
บทที่ 4 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ
บทที่ 6 การบริหารคนอย่างมืออาชีพ
บทที่ 7 การบริหารผลงานอย่างมืออาชีพ
บทที่ 8 อธิบายเครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ
บทที่ 9 กรณีศึกษาและการแก้เกมส์พลิกธุรกิจพิชิตวิกฤติให้เป็นโอกาส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ และ ผู้บริหารทุกระดับ

รูปแบบการเรียน

 • เรียนผ่าน VDO 9 คลิป  ใน Facebook Group
 • และการบรรยายออนไลน์สด
 • ให้คำปรึกษาฟรีตลอดหลักสูตร


ข้อดี

1. เรียนได้ทุกเวลาที่สะดวก
2. เรียนรู้ย้อนหลังได้โดยไม่มีวันหมดอายุ
3. สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมิออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
2. ได้นำองค์ความรู้สากลและแบบชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้ตกผลึกแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรไปปรับใช้
3. ได้เรียนรู้การจัดระบบในการบริหาร การออกแบบเครื่องมือชี้วัดต่าง ๆ ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้
4. บริการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรีตลอดหลักสูตร


พิเศษ !!!
ทั้งหมดเพียง 2,500 บาท (จากราคาปกติ 5,990 บาท)

พร้อมรับ หนังสือ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ฟรี 1 เล่ม
-------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : @wishbooks
------------------------------------

Exclusive Interview

 

 

 

 

 

 

วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ (วิทย์)

เจ้าของผลงาน

หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎี และแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข 

 
การศึกษา
 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 • สำเร็จปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำเร็จปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • สำเร็จปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน
 • อดีต เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบัน เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)


ความเชี่ยวชาญ
วิทยากร ที่ปรึกษา และวินิจฉัยสถานประกอบการ

 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

 

วิทยากร

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัทเอกชน

ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัทเอกชน


กิจกรรมเพื่อสังคม

 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • ประธานนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10/3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประธานชมรมการจัดการอุตสาหกรรม (MBA NM Club) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ถ่ายทอดโดย อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้เป็นปรึกษาธุรกิจมานานกว่า 10 ปี ผู้เห็นปัญหาและคลุกคลีกับการทำงานกับผู้ประกอบการทุกระดับ ผู้เห็นจุดบอดและข้อผิดพลาดของระบบการบริหารงาน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ตกผลึกมาสู่หนังสือที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่นักธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ

2. อ.วีรปรัชญ์ ได้นำหลักการบริหารในแบบสากล อาทิ TQM / PCDA /Balanced corecard และหลักคิดพร้อมหลักปฎิบัติตามแนววิถีพุทธ มาใช้เป็นหลักในการบริหารเพื่อให้เห็นว่าระบบระเบียบวิธีคิดสู่การลงมือทำนั้น แท้จริงแล้วเป็นธรรมะใกล้ตัว ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะลงมือทำ

3. การตกผลึกของ อ.วีรปรัชญ์ นั้น พบว่านักธุรกิจหรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จสามารถนำองค์กรอยู่รอดแม้นจะมีคลื่นวิกฤติหนักหนาสาหัสเพียงใด นั่นเพราะมีวิธีคิดที่ดี เข้าใจการเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล อันนำไปสู่การวางแผนที่ดี และการลงมือปฏิบัติที่ดีเช่นกัน

4. องค์กรที่มีผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี ล้วนเกิดจากพื้นฐานที่ดี  คือ พนักงาน คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความสุขในการทำงาน

5. จากการทำงานด้านที่ปรึกษามากว่า 10 ปี ทำให้พบว่า การบริหารเชิงพุทธ เป็นศาสตร์แห่งการบริหารที่มีความยั่งยืน หลุดพ้นจากปัญหา คิดเชิงกระบวนการมีเหตุมีผล สอดคล้องกับหลักสมัยใหม่ การนำหลักการบริหารแนวพุทธมาปรับใช้จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน สังคมเป็นสุข

6. บริษัทหรือองค์กรที่พบปัญหาเป็นส่วนใหญ่ มาจากสาเหตุ ขาดการวางแผนการทำผังธุรกิจ การตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเชิงระบบ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

7. ผู้บริหารธุรกิจควรจะต้องมีความคิดอย่างถูกวิธี มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห์เชิงกระบวนการ ในการวางพื้นฐานให้บริษัทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ

8. ความยั่งยืนของธุรกิจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากผู้นำ คิดและชี้นำอย่างถูกวิธี มีกระบวนการพนักงานคิดและทำอย่างมีเหตุผล มุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

 

คุณค่าที่ผู้อ่านหรือผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนสามารถนำไปปฏิบัติ

 • ผู้นำหรือนักบริหารจะได้รับความรู้และหลักคิด สู่การนำองค์กรอย่างถูกวิธี
 • ผู้นำหรือนักบริหารจะมีความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจด้วยหลักการ TQM
 • เรียนรู้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสม เข้าใจกระบวนการของเครื่องมือ มีแบบฟอร์ม มีตัวอย่างการใช้และกรณีศึกษาให้เรียนรู้
 • ผู้นำหรือนักบริหาร สามารถเรียนรู้การบริหารธุรกิจให้มีความยั่งยืน
 • ผู้นำหรือนักบริหารสามารถบริหารธุรกิจให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถวินิจฉัยองค์กรได้ รู้ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง และเห็นแนวทางแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน
 • ผู้นำหรือนักบริหารมีความเข้าใจว่าการบริหารธุรกิจต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • การบริหารธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ จนนำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงอานุภาพที่สุด
 • ทุกคนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดี ส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้