หนังสือ การพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การ

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้และความก้าวหน้าของวิทยาการที่ทันสมัยด้านการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้นักศึกษาปริญญาโทและเอก ตลอดจนผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและทำความเข้าใจต่อไป

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำ
 
หนังสือ “การพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การ” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และความก้าวหน้าของวิทยาการที่ทันสมัยด้านการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การอย่างครอบคลุม ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาปริญญาโทและเอก ตลอดจนผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและทำความเข้าใจต่อไป เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาปริญญาโทและเอกที่กำลังศึกษาหรือมีความสนใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ รวมถึงนักพฤติกรรมองค์การหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องทำความเข้าใจถึงวิวัฒนาการและองค์ความรู้ของการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การ เพื่อให้ศาสตร์ด้านนี้ในประเทศไทยได้พัฒนาให้เข้าสู่ระดับสากล และจะเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงพฤติกรรมองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 
หนังสือเล่มนี้ ผู้นิพนธ์ได้เรียบเรียงขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ทำงานที่ปรึกษาองค์การ และการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนนำผลงานวิจัยการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การที่ได้ศึกษาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยมีความตั้งใจที่จะผลิตหนังสือด้านการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การที่มีเนื้อหาที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย มีรูปเล่มสวยงามน่าสนใจ ผ่านการใช้ภาพและตารางประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน สอดแทรกประสบการณ์และงานวิจัยเข้าไปในเนื้อหา โดยยังคงสาระที่สำคัญและมีประโยชน์ทางด้านวิชาการ
 
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ ที่ครอบคลุมองค์ความรู้การพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การแบบครบถ้วน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรแฝง แนวทางการพัฒนามาตรวัด การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ภาพรวมทฤษฎีการตอบสนองข้อคำถาม อคติในการใช้มาตรวัดและการวัดในบริบทหลากหลาย และตัวอย่างมาตรวัดพฤติกรรมองค์การ เป็นต้น
 
สุดท้ายนี้ ผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักพฤติกรรมองค์การ นักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป ในการที่จะวัดและวินิจฉัยพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรวัดพฤติกรรมองค์การต่อไป
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ  ณ น่าน
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ  ณ น่าน
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ประวัติการศึกษาและการทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ  ณ น่าน เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จบปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ทำงานในภาคเอกชนด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประมาณ 3 ปี ก่อนเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และย้ายมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2554

 

หัวข้อที่มีประสบการณ์การสอนหรือการทำวิจัยคือ พฤติกรรมองค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 30 เรื่อง ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus เช่น International Journal of Organizational Analysis, Industrial and Commercial Training, International Journal of Quality & Reliability Management, Kybernetes, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, International Journal of Public Sector Performance Management, International Journal of Engineering Business Management เป็นต้น

 

ความมุ่งมั่นในการทำงานส่งผลให้ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านผลงานวิจัยพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559, 2560-2563 และรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus มากที่สุด พ.ศ. 2563

 

นอกจากนั้นยังเป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานวิชาการดีเด่น พ.ศ. 2561 (Academy Outstanding Alumni) จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนใน พ.ศ. 2555-2557 ได้รับเกียรติตั้งแต่งเป็น The Honorary Ambassador of HRD Korea in 2012-2014 from Human Resources Development Service of Korea

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้