หนังสือ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คุณสมบัติสินค้า:

รู้หลักการวางรากฐานให้ธุรกิจ สู่การเชื่อมโยงความรู้ ด้วยหลักการบริหาร TQM และ วิถีพุทธ

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

     ผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้มีการประกาศปิดประเทศและล็อกดาวน์นานนับเดือน ลามกระทบหนักสู่ภาคธุรกิจน้อยใหญ่ เรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่างเจ็บตัว สาหัสกันทั่วหน้า ตั้งแต่ระดับบุคคล (ลูกจ้างองค์กร) สู่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างชนิดที่ปัจจุบันยังมองไม่เห็นทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลย

     ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวชี้วัดการอยู่รอดของภาคธุรกิจ วัดได้จากศักยภาพในความแข็งแกร่งและการอยู่รอดของธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่ชี้ชัดได้ว่า ศักยภาพในการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์เป็นเช่นใด องค์กรที่มีการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ไม่ยากจนเกินไปนัก 

     องค์กรที่มีการวางแผนที่ดี เพราะมีหลักในการบริหารธุรกิจและบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการในทุก ๆ มิติ จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคลื่นธุรกิจที่ถาโถมไปได้ ในทางกลับกัน องค์กรที่ดำรงอยู่อย่างไร้หลักการ ครั้นเมื่อเกิดปัญหา ย่อมไม่อาจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นานนัก จึงเกิดการล้มหายตายจากไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกระแสการแทนที่จากคลื่นเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Digital Disruption ที่พร้อมจะมาแทนธุรกิจเดิม ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีแนวโน้มมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา

     ถึงเวลาแล้ว ที่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักบริหาร จะหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และหลักการของการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน เพราะการบริหารธุรกิจมีมากกว่าแค่เรื่องการขายและการตลาดเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจนั้น ๆ

     “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” หนังสือที่รวบรวมและถอดบทเรียนจากการที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการด้วย หลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ คิดอย่างถูกวิธี คิดถูกทาง คิดอย่างมีเหตุผล คิดให้เกิดผล เหตุที่ควรใช้แนวคิดของหลักธรรมโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นหลักความจริง ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ มีระเบียบวิธีคิด (Thinking Methodology) และระบบ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)” ที่นำไปปฏิบัติได้จริง เขียนโดย อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปัน เพื่อให้นักธุรกิจน้อยใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ หลักการที่เป็นสากล ในการคิดวางแผนและปฏิบัติสู่การสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง เพื่อเป็นดั่งภูมิคุ้มกันภัย ปกป้องธุรกิจให้มีเกราะกำบัง มีตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

     หากมองวิกฤติในครั้งนี้ในแง่ดี เราก็ถือว่าโชคดีมาก ที่สามารถนำหลักการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องเตือนภัยและกลับมาเรียนรู้หลักการบริหาร หลักคิด สู่หลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังคำที่ว่า หากมีหลักคิดที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดี และผลลัพธ์ที่ดีย่อมตามมาอย่างแน่นอน หรือในทางพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่า เมื่อสร้างเหตุที่ดี ผลย่อมดีตาม เช่นนั้นเอง


     หนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” มาพร้อมกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจและแบบฟอร์มสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานและบริหารงานให้สำเร็จได้จริง ผลงานโดย วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ หนา 376 หน้า ราคา 295 บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์วิช 02 418 2885
 
ExclusiveInterview

  

  

 
 

 

 


วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ (วิทย์)

เจ้าของผลงาน  

หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎี และแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข 
 
การศึกษา

 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
 • สำเร็จปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำเร็จปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • สำเร็จปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
 • อดีต เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบัน เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
ความเชี่ยวชาญ
วิทยากร ที่ปรึกษา และวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

วิทยากร
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัทเอกชน

ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • บริษัทเอกชน
กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • ประธานนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10/3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประธานชมรมการจัดการอุตสาหกรรม (MBA NM Club) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1. ถ่ายทอดโดย อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้เป็นปรึกษาธุรกิจมานานกว่า 10 ปี ผู้เห็นปัญหาและคลุกคลีกับการทำงานกับผู้ประกอบการทุกระดับ ผู้เห็นจุดบอดและข้อผิดพลาดของระบบการบริหารงาน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ตกผลึกมาสู่หนังสือที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่นักธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ

2. อ.วีรปรัชญ์ ได้นำหลักการบริหารในแบบสากล อาทิ TQM / PCDA /Balanced corecard และหลักคิดพร้อมหลักปฎิบัติตามแนววิถีพุทธ มาใช้เป็นหลักในการบริหารเพื่อให้เห็นว่าระบบระเบียบวิธีคิดสู่การลงมือทำนั้น แท้จริงแล้วเป็นธรรมะใกล้ตัว ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะลงมือทำ

3. การตกผลึกของ อ.วีรปรัชญ์ นั้น พบว่านักธุรกิจหรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จสามารถนำองค์กรอยู่รอดแม้นจะมีคลื่นวิกฤติหนักหนาสาหัสเพียงใด นั่นเพราะมีวิธีคิดที่ดี เข้าใจการเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล อันนำไปสู่การวางแผนที่ดี และการลงมือปฏิบัติที่ดีเช่นกัน

4. องค์กรที่มีผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี ล้วนเกิดจากพื้นฐานที่ดี คือ พนักงาน คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความสุขในการทำงาน

5. จากการทำงานด้านที่ปรึกษามากว่า 10 ปี ทำให้พบว่า การบริหารเชิงพุทธ เป็นศาสตร์แห่งการบริหารที่มีความยั่งยืน หลุดพ้นจากปัญหา คิดเชิงกระบวนการมีเหตุมีผล สอดคล้องกับหลักสมัยใหม่ การนำหลักการบริหารแนวพุทธมาปรับใช้จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน สังคมเป็นสุข

6. บริษัทหรือองค์กรที่พบปัญหาเป็นส่วนใหญ่ มาจากสาเหตุ ขาดการวางแผนการทำผังธุรกิจ การตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเชิงระบบ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

7. ผู้บริหารธุรกิจควรจะต้องมีความคิดอย่างถูกวิธี มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห์เชิงกระบวนการ ในการวางพื้นฐานให้บริษัทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ

8. ความยั่งยืนของธุรกิจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากผู้นำ คิดและชี้นำอย่างถูกวิธี มีกระบวนการพนักงานคิดและทำอย่างมีเหตุผล มุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า


คุณค่าที่ผู้อ่านหรือผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนสามารถนำไปปฏิบัติ
 • ผู้นำหรือนักบริหารจะได้รับความรู้และหลักคิด สู่การนำองค์กรอย่างถูกวิธี
 • ผู้นำหรือนักบริหารจะมีความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจด้วยหลักการ TQM
 • เรียนรู้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสม เข้าใจกระบวนการของเครื่องมือ มีแบบฟอร์ม มีตัวอย่างการใช้และกรณีศึกษาให้เรียนรู้
 • ผู้นำหรือนักบริหาร สามารถเรียนรู้การบริหารธุรกิจให้มีความยั่งยืน
 • ผู้นำหรือนักบริหารสามารถบริหารธุรกิจให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถวินิจฉัยองค์กรได้ รู้ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง และเห็นแนวทางแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน
 • ผู้นำหรือนักบริหารมีความเข้าใจว่าการบริหารธุรกิจต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • การบริหารธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ จนนำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงอานุภาพที่สุด
 • ทุกคนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดี ส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้