Digital Transformation Compass

คุณสมบัติสินค้า:

Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จากหลักการและกระบวนการทำสู่การลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริง

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

สู่การลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริง
ด้วย Digital Transformation Compass

หนังสือ Digital Transformation Compass คือหนังสือเล่มที่ 3 ของหนังสือชุด Digital Transformation เป็นการขยายความต่อจากหนังสือ Digital Transformation Canvas ที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรงมากว่า 12 ปี ในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับธุรกิจขนาดใหญ่, SMEs, องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมผลตอบรับจากผู้อ่านนับตั้งแต่ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรก และผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบัน Digital Transformation Academy ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
หนังสือ Digital Transformation Compass อธิบายถึงวิธีการลงมือปฏิบัติจริงด้วย “เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ” ทั้ง 4 ได้แก่

เริ่มต้น…ทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยความเข้าใจ
ประเมิน…ความพร้อมของคุณก่อนทำ Digital Transformation
ออกแบบ…Roadmap ในการทำ Digital Transformation
สร้างต้นแบบความสำเร็จ…ลงมือทรานส์ฟอร์ม วัดผล เรียนรู้

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้น … ทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยความเข้าใจ

● Digital Transformation 2.0 ยุคที่ 2 ของการทรานส์ฟอร์ม
● ความแตกต่างระหว่างองค์กรที่ทรานส์ฟอร์ม สำเร็จ vs. ไม่สำเร็จ
● สัญญาณที่บอกว่าเราต้องทรานส์ฟอร์ม
● หัวใจของการทำ Digital Transformation
● DIGITAL STRATEGY FRAMEWORK
เริ่มต้นทำ Digital Transformation ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล

บทที่ 2 ประเมิน ... ความพร้อมก่อนทำ Digital Transformation

● DIGITAL MATURITY ASSESSMENT
● Digital Maturity Model โมเดลวุฒิภาวะทางดิจิทัล
● 4 Level of Digital Maturity
● 8 Dimensions Determine Digital Maturity

บทที่ 3 ออกแบบ ... Roadmap ในการทำ Digital Transformation
DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP MODEL

บทที่ 4 สร้างต้นแบบความสำเร็จ ... ลงมือทรานส์ฟอร์ม วัดผล เรียนรู้

● Transform - Measure - Learn
● DIGITAL TRANSFORMATION METRICS
● Digital Transformation Canvas

กรณีศึกษา
Digital Transformation Compass
● RS Group
● Ping An

Powered by MakeWebEasy.com